BANK

ANG BANGKO


Isang gumawa ng isang deposito
B gumawa ng withdrawal
C cash isang tseke
D makakuha ng tseke traveler
B magbukas ng isang account
F mag-aplay para sa isang pautang
G exchange currency

1 deposit slip
2 withdrawal slip
3 check
Check 4 traveler
5 bankbook / passbook
6 ATM card
7 credit card
8 (bank) vault
9 safe deposit box
10 teller
11 security guard
12 ATM (machine) / cash machine
13 bank officer